×

Voorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Glider Pilot Shop

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, 
offerte en overeenkomst tussen Glider Pilot Shop, hierna te noemen: 
“Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden 
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet 
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 
overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door 
Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. De onderhavige voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op
overeenkomsten tussen Gebruiker en een Wederpartij die als
wederverkoper van de betreffende zaak of dienst zal optreden.

4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de 
medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voor-
waarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voor-
waarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of ver-
nietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene 
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Weder-
partij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen 
ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of 
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg 
plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in 
deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te 
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

9. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voor-
waarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van 
toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou 
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen 
van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, 
tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een 
offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of 
de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden 
gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de 
offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief 
BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het 
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en 
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) 
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan 
is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet 
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker 
anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het 
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig 
deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet 
automatisch voor toekomstige orders. 


Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en 
wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt 
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst 
anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de 
levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, 
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een 
termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke 
te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden 
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten 
verrichten door derden.

4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen 
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker 
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren 
opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande 
fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de 
uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder 
aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter 
beschikking heeft gesteld.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het 
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen 
of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot 
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud 
van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, 
van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst 
daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan 
kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. 
Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of 
verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 
Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven 
termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de 
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de 
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een 
aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te 
geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde 
persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering 
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te 
bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of 
niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin 
wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de 
overeenkomst op te zeggen.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot 
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of 
kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat 
kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke 
nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de 
Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan 
de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 

11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde 
prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin 
gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk 
niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende 
bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet; 
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst 
door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer 
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de 
overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op 
basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen 
is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten 
of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 
volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen 
niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om 
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer 
van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk 
overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst 
te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker 
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor 
direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker 
op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de 
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting 
of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot 
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of 
schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot 
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal 
Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te 
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij 
toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, 
worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. 
Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de 
omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor 
door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of 
faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 
drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of 
een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn 
vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en 
met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, 
zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval 
onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, 
dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de 
eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de 
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening 
worden gebracht.

8. Het wettelijke Recht van Retour is van toepassing op de overeenkomst tussen de
Gebruiker en de Wederpartij. De betreffende uitvoeringsbepalingen zijn hier te lezen:
www.gliderpilotshop.com/garantie


Artikel 5 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 
Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die 
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, 
doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker 
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis 
had moeten nakomen. 

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 
twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder 
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen 
uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en 
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 
Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er 
sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 


Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum alsmede 
voor levering van de overeengekomen zaken, op een door Gebruiker aan te geven wijze in 
de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. 
Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, 
dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente 
verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. 
In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de 
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente 
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in 
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken 
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling 
weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling 
aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij 
niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van 
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening 
buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden 
berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk 
is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter 
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de 
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte 
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De 
Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven 
eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker 
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem 
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht 
om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede 
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter 
inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd 
tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker 
bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig 
of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil 
uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke 
toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te 
betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen 
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor 
zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is 
van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik 
buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt 
is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. 
Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van 
de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee jaar 
na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders 
zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die 
door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent 
van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de 
garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, 
verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. 

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als 
gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik 
na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of
door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of 
derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, 
daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of 
indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De 
Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of 
het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder 
begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval 
of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op 
het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de 
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te 
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is 
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 
Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker 
te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het 
gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij 
dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting 
niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de 
overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij 
geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard 
van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is 
gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na 
retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, 
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze 
van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende 
vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de 
Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom 
daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten 
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker 
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

9. Het wettelijke Recht van Retour is van toepassing op de overeenkomst tussen de
Gebruiker en de Wederpartij. De betreffende uitvoerinsgbepalingen zijn hier te lezen:
www.gliderpilotshop.com/garantie


Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid 
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan 
doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste 
en / of onvolledige gegevens.

3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, 
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker 
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend 
kunnen worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover 
de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade 
als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of 
andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet 
verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van 
de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het 
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet 
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn 
leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de 
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door 
Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren 
die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde 
zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren 
verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-
conformiteit in kennis heeft gesteld.


Artikel 11 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij 
over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.


Artikel 12 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, 
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de 
oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, 
dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en 
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de 
Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, 
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade 
aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening 
en risico van de Wederpartij.


Artikel 13 Intellectuele eigendom 

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op 
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft 
het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis 
ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke 
informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk 
in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking 
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het 
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en 
Flevoland te Lelystad.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals 
die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor
de uitleg daarvan.